Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Badania dotyczące zdolności matematyczne – dalszy opis

Po piąte, za nąszą hipotezą o swoistości zdolności matematycznych (w tym również zdolności uogólniania materiału matematycznego) przemawiają wyniki badań I. W. Dubrowinej (Analiz… oraz 1966). I. W. Dubrowina opracowała dla uczniów w młodszym wieku szkolnym kilka serii zadań badających uogólnianie materiału matematycznego (autorka wykorzystała materiał z literatury, języka rosyjskiego oraz pozaszkolny).

Ponieważ nie było wystarczających podstaw, by uważać, że serie badające uogólnianie materiału matematycznego i niematema tycznego są jednakowo trudne dla uczniów, analizę oparto na kryterium wyuczalności. Badano mianowicie skuteczność kształtowania zdolności uogólniania materiału matematycznego i nie- matematycznego.

W tabeli 6, opracowanej przez I. W. Dubrowinę (Analiz…), przedstawiono ogólne wyniki wykonania zadań wymagających uogólniania materiału matematycznego i niematematycznego. Wyniki ujęto procentowa w odniesieniu do ogólnej liczby uczniów zaklasyfikowanych do danej grupy zdolności.

Jak świadczy porównanie wyników uogólniania materiału matematycznego i niematematycznego przez uczniów dwóch skrajnych grup (bardzo zdolni – BZ i mało zdolni – MZ), wszystkie dzieci z grupy BZ uogólniają materiał matematyczny na poziomie V natomiast materiał niematematyczny częstokroć dopiero na poziomie III. Dzieci z grupy(MZ dokonują uogólnienia materiału matematycznego na najniższym, I poziomie, ale materiał niemate- matyczny mogą uogólniać stosunkowo wysoko – na IV poziomie.

U większości dzieci w młodszym wieku szkolnym (wyników uczniów przeciętnie zdolnych nie umieszczono w tabeli) zdolność uogólniania występuje jako zdolność ogólna. Natomiast w przypadku dzieci bardzo uzdolnionych matematycznie już w tym wieku (III – IV klasa) obserwuje się wyraźną przewagę uogólniania w dziedzinie matematyki nad uogólnianiem (nawet dobrze rozwiniętym) w pozostałych dziedzinach. Te „nożyce” wyraźnie się rozszerzają w okresie od początku klasy III do końca IV. Uczniowie o zdolnościach matematycznych robią znacznie większe postępy, wyuczalność w dziedzinie uogólniania problemów matematycznych jest w ich przypadku większa niż w dziedzinie uogólniania materiału niematematycznego.

Na tej podstawie I. W. Dubrowina wyciągnęła wniosek, że zdolność uogólniania już w młodszym wieku szkolnym może się przejawiać jako swoista zdolność uogólniania właśnie matematycznych przedmiotów, stosunków i działań, mimo iż w większości przypadków mamy do czynienia raczej z przejawianiem się- w miarę ogólnej właściwości umysłu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.