Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Charakterystyka pracy umysłowej uczniów

G. A. Miller, E. Galanter i K. Pribram (1965) stwierdzają, że prostsze i bardziej zwięzłe konstrukcje powinny występować w przypadku większego zakresu jednocześnie funkcjonujących związków skojarzeniowych. Dotyczyć to może również wydajności odtwarzania.

Skoro sprawa rzeczywiście tak się przedstawia, przez drugi czynnik można rozumieć również charakterystykę pracy umysłowej naszych uczniów z punktu widzenia zakresu, nasycenia informacyjnego skojarzeń funkcjonujących w krótkim odcinku czasowym. Istotnie, jedna i ta sama informafcja może być przekazana w mowie pisanej za pomocą niewielkich dawek bardzo nasyconych informacyjnie, zwięzłych konstrukcji syntaktycznych lub też bardzo zintegrowanych wypowiedzi.

Jednak niezupełnie jest dla nas jasne, w jaki sposób obie te charakterystyki pracy umysłowej naszych uczniów (stopień rozczłonkowania, rozgraniczenia i rozwinięcia czynności orientacyjnych oraz zakres jednocześnie funkcjonujących skojarzeń) łączą się w jeden czynnik. Można wysunąć następujące przypuszczenie. Zarówno jakościowa charakterystyka procesów orientacyjnych, stopień zintegrowania wypowiedzi w mowie pisanej, jak i wydajność odtwarzania tekstów po ich jednorazowym przeczytaniu są cząstkowymi przejawami bardziej ogólnej charakterystyki zakresu pracy umysłowej uczniów. Uwaga, pamięć i myślenie w procesie pracy umysłowej występują łącznie, jednak każdy z tych procesów psychicznych z osobna ma taką charakterystykę jakościową, jak objętość i zakres. Na podstawie analizy czynnikowej uzyskanych przez nas danych możemy wyciągnąć następujące wnioski:

– 1. Dwie istotne grupy czynników (wymienione wyżej) łączą badane przez nas wskaźniki charakteryzujące wykonywanie zadań lekcyjnych i eksperymentalnych przez uczniów klas wyższych. Wskaźniki te są z sobą skorelowane. W wyniku analizy, wyodrębnionych czynników otrzymujemy dokładniejszy obraz niektórych mechanizmów psychofizjologicznych zależności zachodzących między czynnikiem ogólnym, jakim jest siła procesu pobudzenia, a poszczególnymi właściwościami pracy szkolnej uczniów klas wyższych.

– 2. Jednym z czynników warunkujących różnice typologiczne w wydzielonych przez nas wskaźnikach jest różny (odwrotny) wpływ napięcia nerwowego (stressu) na jednostki „silne” i „słabe”. Najwyraźniej czynnik ten przejawia się podczas wykonywania zadań kontrolnych, tj. w sytuacji zagrożenia.

– 3. W zwykłej, normalnej sytuacji większy wpływ wywiera czynnik drugi. Określa on zakres pracy umysłowej uczniów (cechy wzajemnego układu czynności orientacyjnych, wykonawczych i kontrolnych, cechy strukturalne mowy pisanej, wydajność odtwarzania tekstów po ich jednorazowym przeczytaniu). Ten czynnik determinuje następujące właściwości pracy szkolnej uczniów klas wyższych:

– ogólny czas wykonania zadań:

– charakter wzajemnego układu czynności orientacyjnych, wykonawczych i sprawdzających:

– cechy strukturalne mowy pisanej (przewaga konstrukcji śyntaktycznych określonego rodzaju, stopień zintegrowania poszczególnych jednostek treściowych w wypowiedziach):

– wydajność odtwarzania tekstów po ich jednorazowych przeczytaniu.

Różnice indywidualne w organizacji samodzielnych zadań domowych

W przypadku szerszego zakresu pracy umysłowej czynności orientacyjne i sprawdzające są bardziej scalane z czynnościami wykonawczymi, większa jest wydajność odtwarzania tekstów po jednorazowym przeczytaniu, w mowie pisanej przeważają prostsze konstrukcje syntaktyczne o mniejszej integracji poszczególnych jednostek treściowych. Odwrotnie – im jest mniejszy zakres jednocześnie funkcjonujących skojarzeń, tym bardziej czynności orientacyjne i sprawdzające wyodrębniają się od wykonawczych, tym jest mniejsza wydajność odtwarzania po jednorazowym przeczytaniu tekstu, tym większe zintegrowanie i skomplikowanie struktury mowy pisanej uczniów.

Niniejsza część naszej pracy stanowi analizę odpowiedzi uczniów na pytania zawarte w ankiecie. Jak już mówiliśmy, pytania dobrano w ten sposób, by móc wykryć następujące właściwości pracy domowej uczniów:

– kolejność pracy i odpoczynku:

– warunki pracy najbardziej korzystne dla danego ucznia:

– istnienie (bądź też brak) wstępnego planu pracy, stopień korzystania z brudnopisów:

– wzajemny układ takich składników, jak: praca na brudno, wykonanie zadania na czysto i sprawdzenie.

Pewna część pytań dotyczyła trudności w wykonywaniu zadań oraz samopoczucia uczniów.

W tabeli 3 przedstawiono dane dotyczące związku właściwości organizacji samodzielnej pracy w domu i niektórych ogólnych właściwości pracy szkolnej uczniów klas wyższych (badanych na podstawie ankiety) z siłą procesu pobudzenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.