Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

DOBÓR GRUP NA PODSTAWIE ZMIENNYCH UKRYTYCH CZ. II

Ze względów praktycznych grupy kompletowane ną podstawie zmiennych ukrytych wyjątkowo tylko mogą być dobierane w sposób losowy. Zdarza się bowiem zupełnie wyjątkowo, że każde dziecko z populacji Wyodrębnionej na wyżej wymienionej podstawie ma jednakową szansę, aby być badanym. Dla zorientowania się, jak. jest to trudne, rozpatrzmy fikcyjny przykład badań zmierzających do określenia wpływu poziomu dojrzałości społecznej na osiągnięcia szkolrie poprzez porównanie tych osiągnięć w losowo dobranych grupach dzieci o niskim.i wysokim poziomie dojrzałości społecznej. Losowy dobór takich grup umożliwić mogłoby np. objęcie Zapisami do kl. I wszystkich dzieci 6-letnich, określenie przy tej okazji poziomu ich dojrzałości społecznej i wyodrębnienie wśród nich dzieci różniących się wyraźnie jej poziomem. Badanie całych wyodrębnionych w podany wyżej sposób populacji dzieci, różniących się wyraźnie poziomem dojrzałości społecznej, byłoby bardzo czasochłonne. Wystarczyłoby wylosowanie z każdej z nich do bezpośredniego badania niektórych dzieci. Utworzyłyby one grupy znacznie mniejsze. Grupy te byłyby właśnie dobrane losowo, można by je uznać za reprezentujące całą populację dzieci o niskim i wysokim poziomie dojrzałości społecznej i różniące się w sposób zasadniczy tylko tą cechą. Jeśli osiągnięcia szkolne w tak dobranych grupach byłyby różne, istniałaby podstawa do wyciągania wniosku o związku istniejącym między poziomem dojrzałości społecznej a poziomem osiągnięć szkolnych.

Im bardziej ukryta przed okiem badacza jest zmienna, na zasadzie której dobieramy grupy do badań, i im rzadziej występuje ona, tym trudniej jest dokonać prawdziwie losowego doboru tych grup. Piszemy o tym wszystkim, aby zwrócić uwagę na potrzebę wyraźnego zdawania sobie zawsze sprawy ze sposobu doboru grup badanych osób. Decyduje on o tym, czy w ogóle i ewentualnie z jakim prawdopodobieństwem możemy uogólniać wyniki badania określonej grupy na całą populację – ogół dzieci.

W niektórych wypadkach dla celów badań nad rozwojem dobieramy grupy osób czy też ich właściwości, które nie są aktualnie dostępne. Dzieje się tak wówczas, gdy badamy rozwój osób, które już nie żyją (np. dzieciństwo czy karierę życiową osób genialnych, które dawno już zmarły), czy też wpływ na rozwój osób aktualnie żyjących tych cech, które występowały tylko w dzieciństwie, bądź też wpływ na dalszy przebieg rozwoju i właściwości w późniejszym życiu doświadczeń wczesnego dzieciństwa (np. systematycznych kar za zachowanie się agresywne, bardzo ubogich czy też, przeciwnie, bogatych kontaktów z dobrami kultury itp.).

W wypadkach, o których tu mowa, korzystamy bądź z dokumen- t ó w, które pozostały po osobach nie żyjących (np. wytwory tych osób, ich dzieła, wspomnienia tych, którzy się z nimi stykali), bądź też z ustnej relacji osób, które miały najbardziej bezpośredni dostęp do zjawisk, jakie chcemy badać. Osobami takimi w pracach.dotyczących dzieci i ich rozwoju są z reguły matki. Trafność informacji uzyskiwanych od matek w toku przeprowadzanego z nimi wywiadu zależy od cech samych matek, od zakresu ich doświadczeń z dziećmi, od tego, czego dotyczą zadawane im przez psychologa pytania, jak też oczywiście od czasu, który upłynął od wystąpienia cechy, formy zachowania się dziecka czy też zdarzenia, o które pytamy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.