Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Funkcjonowanie pamięci bezpośredniej

Funkcjonowanie pamięci bezpośredniej można mierzyć różnymi sposobami, a) Badany ogląda na przykład przez 30 sekund kartkę z zestawem rysunków, a następnie musi przypomnieć sobie lub rozpoznać możliwie najwięcej z nich. Negatywny wpływ wieku jest przy tej próbie nieznaczny, ale jednak widoczny, b) Inny typ badania polega na wykonywaniu zadań, przy których nie wywołano u badanego zamiaru uczenia się i zapamiętywania (uczenie się mimowolne). Nawet bez specjalnej podniety lub wzmocnienia często pamiętamy niektóre fakty, np. wygląd lub ubiór człowieka, którego widzimy przez Chwilę, lub treść ogłoszenia, na które spojrzeliśmy przypadkowo. Pewne badania wykazują, że uczenie się mimowolne (niezamierzone) podlega wpływom wieku: jednak inni badacze twierdzą, że ujemny wpływ wieku bardziej widoczny jest w uczeniu się zamierzonym (20). Jedna ze znanych metod badawczych (uczenie się mechaniczne) polega na przedstawianiu badanemu listy liter ułożonych w grupy, np. LON, PEL, LIF (zwane „zgłoskami bez sensu”), których musi się on nauczyć na pamięć: zgłoski te stanowią dogodny, neutralny materiał dla badań nad zapamiętywaniem i zapominaniem. Kobiety wykonują te testy lepiej niż mężczyźni, ale wiek wpływa jednakowo na wykonanie przez osoby obu płci. Stopniowy spadek zdolności zapamiętywania występuje między 27 a 66 rokiem życia (21).

Nie można odrzucić rezultatów badań nad wpływem wieku na uczenie się mechaniczne za pomocą argumentu, że jest to metoda sztuczna i nieodpowiednia dla ludzi starszych. To prawda, iż ludzie starsi uważają zwykle, że te testy są trudne. Jeżeli zamierzamy ze względów praktycznych uczyć osoby starsze, nie powinniśmy stosować mechanicznego uczenia się, jednak psychologowie interesują się nie tylko praktyką, ale i teorią. Badając mechaniczne uczenie się (a także i inne specjalne rodzaje działania), mają nadzieję, że odkryją pewne mechanizmy, które podlegają wpływom procesu starzenia się (por. rozdz. VII, VIII i IX, gdzie opisane są bardziej szczegółowe badania nad funkcjami pamięci bezpośredniej i nad sprawnością umysłową).

Pamięć bezpośrednia wchodzi w zakres wielu, a może nawet wszystkich czynności umysłowych. Gdy wiek zakłóca działanie pamięci, występuje prawdopodobnie pewien regres inteligencji. Gdy wiek odddziałuje na inne funkcje umysłu, ogólna inteligencja ulega najprawdopodobniej obniżeniu. Swoje mniejsze możliwości człowiek starszy może jednak kompensować, opierając się na doświadczeniu i reorganizując metody pracy.

Niewiele wiemy o tym, jakie różnice istnieją we wpływie starzenia się na inteligencję i osobowość między mężczyznami i kobietami. Na podstawie obecnego stanu wiedzy można przypuszczać, że różnic takich nie ma (22 – 29). Przy wykonaniu nienormo- wanego w czasie testu Labiryntu mężczyźni i kobiety w różnym wieku uzyskiwali te same wyniki co do dokładności i jakości wykonania. Gdy badano czas wykonania – zaobserwowano pewne różnice: młodzi mężczyźni pracowali szybciej niż młode kobiety, natomiast starsi mężczyźni wolniej niż starsze kobiety. Sugeruje to, iż spadek szybkości pracy umysłowej wraz z wiekiem jest wyraźniejszy u mężczyzn niż u kobiet. Problem jest skomplikowany, bowiem przeciętna długość życia kobiet jest większa niż mężczyzn, a zatem kobiety mogą być biologicznie młodsze od mężczyzn w tym samym wieku chronologicznym. Jednak przeciętnie kobiety mogą być mniej aktywne umysłowo, może zatem występować u nich wpływ braku posługiwania się funkcjami umysłowymi. Wykształcenie wpływa również na zachowanie zdolności umysłowych w wieku dojrzałym i może powodować dodatkowe różnice między mężczyznami a kobietami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.