Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ ŚWIATOPOGLĄDU W CZASIE DOJRZEWANIA CZ. II

W swych przedwojennych badaniach nad młodzieżą polską J. P i e t e r (por. Szuman, Pieter, Weryński, 1933) starał się wykryć, co stanowi treść dociekań światopoglądowych młodzieży i jaka jest typowa ewolucja podejmowanej przez nią problematyki. Najczęściej powtarzające się problemy autor ujął w następujące grupy: problemy teologiczne, kosmologiczne, moralne i społeczne. Zdaniem Pietera, właściwe zagadnienia filozoficzne, teoriopoznawcze i logiczne są młodzieży na ogół obce. W okresie dorastania występują zainteresowania zagadnieniami raczej typu teologicznego i kosmologicznego. Problemy moralne i społeczne stają się palące dopiero w następnym okresie.

Nie posiadamy analogicznych badań nad treścią zainteresowań naszej współczesnej młodzieży, można jednak poważnie wątpić, czy taki właśnie dobór i kolejność zagadnień byłyby i dzisiaj aktualne, a nawet czy odzwierciedlały one trafnie poglądy ogółu młodzieży polskiej w okresie przeprowadzania powyższych badań.

Natomiast z danej przez Pietera charakterystyki sposobu filozofowania ówczesnej młodzieży wiele rysów odnajdziemy we współczesnych badaniach różnych autorów. Zdobywanie postawy światopoglądowej odbywa się w atmosferze dużego napięcia intelektualnego i uczuciowego. Wśród ciągłych rozterek i niepewności młodzież przerzuca się od jednego stanowiska do drugiego. Mozolnie budowany światopogląd ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom. Postawa młodzieży, daleka od chłodnej rozwagi dorosłych, przynosi dużo udręki i cierpienia. J. Pieter wymienia szereg cech, które różnią filozofowanie młodzieży od dociekań ludzi dorosłych.

– 1. Przyjmowanie skrajnych stanowisk. Postawa młodzieży jest albo dogmatyczna, albo sceptyczna (krytyczna), nigdy zaś relatywna. Nie uznaje ona stanowisk pośrednich, koncepcji filisterskich, służących wygodzie życia.

– 2. Młodzież jest doktrynerska, tzn. skłonna do tworzenia konstrukcji, wyciągania pochopnych wniosków, do powierzchownej krytyki. Doktrynerstwo młodzieży wyraża się również w tworzeniu utopii społecznych.

– 3. Młodzież wykazuje nieograniczoną wiarę w rozum i pragnienie wiedzy absolutnej. Wszystko to tłumaczy się brakiem doświadczenia, nieznajomością faktów oraz brakiem oporów logicznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.