Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Problematyka dojrzałości szkolnej – kontynuacja

Psychologowie o orientacji marksistowskiej są w zasadzie zwolennikami szerokiego, kompleksowego ujmowania problematyki dojrzałości szkolnej, uwzględniającego jej aspekty psychologiczno-rozwojowe, pedagogiczne, społeczne i medyczne. Takie stanowisko reprezentuje na przykład

G. W i t z 1 a c k10S, którego -zdaniem dopiero współpraca specjalistów Z różnych dziedzin zapewni właściwe przygotowanie dzieci do szkoły już w okresie przedszkolnym. Harmonijny rozwój całej osobowości dziecka, przejawiającej się w różnorodnych formach jego aktywności W kręgu rodziny i przedszkola, powinien stać się dominującym celem wychowania przedszkolnego. Należy również zobiektywizować i usprawnić kryteria oceny dojrzałości szkolnej. Autor krytycznie ocenia jednorazoweObadania testowe i przypisuje duże znaczenie metodzie „nauczającej”, w której uwzględnia się wykonane zadania po udzieleniu dziecku pomocy w jego rozwiązywaniu. Orientuje to psychologa i nauczyciela, jak dalece uczeń jest podatny na instrukcję i potrafi przyswajać nowe wiadomości w procesie uczenia się.

Podobne poglądy wypowiadają psychologowie radzieccy. A. A. Lu- blinska (1971) wyodrębnia trzy najważniejsze wskaźniki gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole: 1) określony zasób wiadomości, wyobrażeń i pojęć o przedmiotach i zjawiskach otoczenia, 2) opanowanie systemu rozmaitych czynności ruchowych, manualnych i umysłowych, 3) ukształtowanie niektórych subiektywnych postaw osobowościowych, w szczególności postaw opartych na prawidłowej ocenie moralnej konkretnych czynów (zachowań), oraz poznawczego stosunku do otoczenia, wyrażającego się w zainteresowaniu nauką.

Psychologowie polscy od dawna interesowali się problematyką dojrzałości szkolnej. W okresie międzywojennym podjęto próby adaptacji testów Winklera1M oraz testów Sancte de Sanctisa. Ta druga bateria, przystosowana do warunków polskich przez M. Grzywak-Kaczyń- sk ą107, obejmuje wyłącznie próby bezsłowne na przedmiotach konkretnych: klockach i innych bryłach o rozmaitym kształcie, ciężarze i wielkości. Rozpiętość skali jest dość duża, gdyż zadania odnoszą się do wieku umysłowego dziecka od 4 do 9 lat. Test mierzy jednak tylko poziom procesów percepcyjnych, co miało na celu stworzenie równych szans dzieciom ze środowisk kulturalnie zaniedbanych, mającym stosunkowo mały zasób słów i słabo rozwiniętą umiejętność wypowiadania się. Obie wspomniane baterie, rozpowszechnione u nas, były zatem jednostronnym narzędziem badania dojrzałości szkolnej, dotyczyły bowiem jedynie poziomu funkcji poznawczych dzieci wstępujących do szkoły. Oczywiście, mogły być stosowane tylko przez psychologów, w badaniach indywidualnych, i dlatego nie nadawały się do użytku w badaniach masowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.