Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA W ZWIĄZKU RADZIECKIM CZ. II

Nawiązując do wymienianych już (por. rozdz. I, C) prac Sieczenowa. a potem korzystając z metody odruchów warunkowych I. P Pawłowa. Biechtieriew zastosował w obszernych badaniach własną technikę warunkowania odruchów i na tej podstawie próbował stworzyć „psychologię obiektywną”, wolną od idealistycznych spekulacji introspekcjonistów Nazwał ją później „r e f 1 e k s o 1 o g i ą” 13°, tj. nauką o odruchach: miała ona ograniczać się do badania związków między zewnętrznymi bodźcami i zewnętrznymi reakcjami na nie, nie wnikając w istotę pośredniczących procesów centralnych. To skrajnie behawiorystyezne, mechanistyczne stanowisko refleksologii spotkało się w latach dwudziestych z ostrą krytyką psychologów marksistów. W epoce swego powstawania jednak była reflek- sologia ważnym elementem walki z ideologią Czełpanowa, którą Biechtieriew atakował ostro w wielu swych wystąpieniach publicznych, choć nie zdołało to zachwiać dominującej pozycji Czełpanowa.

Zasadnicze zmiany w psychologii rosyjskiej następują dopiero stopniowo po Rewolucji Październikowej. Przygotowały je dziesięciolecia narastania walk klasowych, związanych z rozwojem rosyjskiego kapitalizmu i wzrostem klasy robotniczej, tworzenie się i krzepnięcie partii komunistycznej-, budowanie jej podwalin naukowych przez W. I. Lenina. Twórcze rozwijanie teorii marksistowskiej przez Lenina uzbraja naukę — także i psychologię – w nowe argumenty, nową metodologię materializmu dialektycznego i historycznego i wskazuje nowe drogi rozwiązywania podstawowych problemów filozoficznych i psychologicznych H1. Podejmowanie tych problemów przez naukę nie idzie jednak gładko ani łatwo, odbywa się w ostrych dyskusjach i żmudnej pracy psychologów nad przyswajaniem bogactwa nowych idei, zawartych w dziełach klasyków marksizmu. Przemiany w psychologii związane są też, oczywiście, z szerszymi wydarzeniami w kraju i posunięciami partii komunistycznej w dziele budowy nowego ustroju, a w szczególności z wymaganiami i zadaniami ideologicznymi stawianymi przez partię, z inicjatywy Lenina, pod adresem nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.