Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Rodzaj relatywizmu

Rozpowszechnione jest potoczne przekonanie, iż pewne sądy, np. „pada deszcz”, „Księżyc wschodzi dziś o 19” są tyiko względnie prawdziwe, ponieważ ze zmianą okoliczności miejsca i czasu, w których są wypowiadane, z prawdziwych stają się fałszywe. Pogląd ten wystarczy dla odróżnienia od innych relatywiz- mów nazwać relatywizmem po prostu. Głosi on, że jeden i ten sam sąd zmienia swą wartość wskutek zmiany Okoliczności miejsca i czasu, w których jest wypowiadany. Dia poparcia stanowiska relatywistycznego jego zwolennicy przytaczają jako przykłady także hipotezy naukowe, teorie oparte na doświadczeniu, uważając je za tylko względnie prawdziwe, tj. prawdziwe wyłącznie przy danym zakresie doświadczenia, fałszywe zaś przy zakresie szerszym. Przede wszystkim w dziedzinie powiedzeń, których czasowo-prze- strzenne parametry są niedookreślone, zakorzenia się pogląd, iż sąd prawdziwy może stać się sądem fałszywym.

Inny rodzaj głosicieli prawd względnych znaleźć można wśród subiektywistów. Głoszą oni, że sądy nasze są prawdziwe lub fałszywe ze względu na to, kto je wypowiada, iż sąd prawdziwy w ustach X-a może przekształcić się w ustach Y-a w sąd fałszywy. Subiektywizm ten nazywa Twardowski indywidualistycznym w odróżnieniu od antropologicznego, uznającego prawdziwość za cechę przekonań przyjmowanych przez określony gatunek istot, np. ludzi. Twórcą poglądu subiekty wiśtycznego, według którego prawdziwość sądu zależna jest od tego, kto sąd ów wydaje – jest sofista Protagoras, który uznał człowieka za miarę wszechrzeczy. Formuła Protagorasa, będąc najdobitniejszym wyrazem s ubiek t y wis t y c zn e go relatywizmu, może być interpretowana, jak powiedzieliśmy, dwojako: bądź indywidualistycznie, bądź gatunkowo, zależnie od tego, czy za miarę prawdy uznaje się jednostką czy określony gatunek istot. W obu przypadkach jednak subiektywistyCzny relatywizm prowadzi do psychologiżmu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.