Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

ROZWÓJ WOLI W OKRESIE DORASTANIA

W miarę wzrastania sprawności fizycznej i rozwoju wszystkich funkcji psychicznych wzmaga się aktywność dorastających, nabierając coraz bardziej cech świadomej i celowej działalności. Działalność ta przejawia się bądź w formie pozytywnej, jako dążenie do wykonania określonej czynności, bądź w formie negatywnej, jako powstrzymywanie się od jakiegoś działania.

W procesie kształtowania się woli powszechnie obserwowanym u młodocianych zjawiskiem jest przekora. Psychologowie tradycyjni uważali przejawy przekory za znamienne zwłaszcza dla fazy „przedpokwita- nia”, którą z tego względu nazywali niekiedy „drugim okresem przekory” – przez analogię do podobnych objawów w 3 r.ż. (np. Gh. Buhler,. 1925, s. 18 i nast., 22 i nast., 100 i nast.).

Przekora tego okresu przejawia się jako krnąbrność i nieposłuszeństwo wobec rodziców i wychowawców Młodociany przeciwstawia swoją wolę woli wychowawców, wzbrania się wykonać dane przez nich polecenia, zacina się w nieuzasadnionym uporze. Całe jego zachowanie się nabiera cech arogancji, bezczelności i przesadnej pewności siebie. Nieopanowany sposób bycia prowadzi do częstych konfliktów z otoczeniem. Negatywny stosunek wobec otoczenia przechodzi niekiedy w negatywną postawę wobec całego społeczeństwa, cywilizacji oraz wszelkich obowiązujących norm i przepisów. Wyraża się to jako bierny opór w stosunku do wszelkich wymagań lub jawny bunt, kończący się niekiedy ucieczką z domu.

Psychologowie tradycyjni tłumaczą zjawisko przekory w różny sposób. Ch. Buhler twierdzi, że pierwszym zwiastunem zaczynającego się procesu dojrzewania bywa wzmożone poczucie własnej siły. Napływ sił życiowych pociąga za sobą potrzebę swobody, uniezależnienia się i samodzielności. Ponieważ jednak osobnik nie dorósł jeszcze w tym okresie do samodzielnego życia i otoczenie traktuje go’ jako dziecko, łatwo dochodzi do konfliktów, których zewnętrzny powód może być zupełnie błahy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.