Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Stopień odwracalności uwagi podczas zajęć

Stwierdzone w tym przypadku niskie korelacje wynikają prawdopodobnie z tego, że utrwalone przyzwyczajenia, postawy i wytworzony system nawyków maskują zależność tych właściwości od siły procesu pobudzenia.

Stopień odwracalności uwagi podczas zajęć oraz łatwość bądź trudność przechodzenia od jednej pracy do drugiej nie korelują w sposób istotny z siłą procesu pobudzenia. O prawdopodobnych przyczynach Jego zjawiska będzie mowa niżej.

Oprócz oceny stopnia powiązania wymienionych właściwości organizacji zajęć szkolnych w domu i metod wykonywania za- dań z siłą procesu pobudzania obliczyliśmy współczynniki kon- tyngencji każdego ze wskaźników z wszystkimi pozostałymi. Postępowanie takie było konieczne dla wyjaśnienia wzajemnych związków między właściwościami wykonywania zajęć domowych przez uczniów. Tylko w przypadku istnienia wzajemnych powiązań możemy stwierdzić, że właściwości te należą do indywidualnego stylu.

Jak świadczy tabela 4, pewne właściwości zajęć domowych uczniów są silnie powiązane między sobą, inne w mniejszym stopniu, trzecią grupę stanowią wreszcie właściwości, między którymi nie stwierdzono istotnego związku. Na przykład z istnieniem bądź brakiem przerw na odpoczynek podczas odrabiania lekcji ściśle koreluje istnienie bądź brak odpoczynku po szkole i kolejność odrabiania lekcji ze względu na stopień ich trudności. Również silny związek stwierdzono między układem trojakiego rodzaju czynności, tj. pracą „na brudno”, sprawdzaniem i wykonywaniem zadania na czysto a umiejętnością bądź jej brakiem jednoczesnego wykonywania (częściami) kilku zadań i poleceń: stopniem wyrażania napięcia nerwowego podczas zajęć (zdenerwowaniem) a istnieniem bądź brakiem w pracach pisemnych błędów wywołanych tylko nieuwagą.

Natomiast brak jest istotnego związku między takimi właściwościami zajęć domowych, jak: wzajemny układ między pracą „na brudno”, sprawdzaniem i wykonywaniem zadania „na czysto” a istnieniem bądź brakiem zjawiska rozgrzewki na początku pracy: koniecznością wypoczynku po szkole a preferowaniem ustnej bądź pisemnej formy wypowiedzi.

Należy przypuszczać, że określona siła związku lub brak jakiegokolwiek związku między badanymi przez nas właściwościami samodzielnej pracy uczniów w domu są określone istnieniem łączącego je czynnika grupowego bądź jego brakiem.

Jednak na podstawie macierzy współczynników kontyngencji jest stosunkowo trudno bezpośrednio wnioskować o związku między badanymi przez nas właściwościami pracy domowej uczniów, o istnieniu czy też braku określonych grup czynników. Należy tu zastosować odpowiednią metodę analizy uzyskanych

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.