Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

ŚWIATOWY SYSTEM GOSPODARCZY CZ. II

Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest zdominowana przez korporacje i konglomeraty: stanowi ona przykład kapitalizmu korporacjonistycznego. Ważną jej cechą jest wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych, które wywierają istotny wpływ na gospodarkę zarówno krajową, jak i światową. Mimo to sektor małych przedsiębiorstw nadal odgrywa w Stanach Zjednoczonych ważną rolę: chociaż ekonomicznie niestabilny, tworzy więcej niż połowę nowych miejsc pracy. Znaczącą rolę w gospodarce odgrywa również rząd: jest zarazem konsumentem i producentem dóbr, ustala też ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Bardzo istotnym aspektem życia większości ludzi jest praca. Wywiera ona wpływ na samoocenę jednostki i na jej stosunki z innymi. Większość ludzi czerpie satysfakcję z pracy, przede wszystkim ci, którzy wykonują pracę o dużym prestiżu społecznym. Takim prestiżem cieszą się wolne zawody, które wymagają gruntownego wykształcenia. Ciągle podejmuje się próby nadania tej samej rangi innym zawodom. W tym stuleciu dokonało się radykalne przesunięcie na amerykańskim rynku pracy. Początkowo mniej więcej tyle samo pracowników pracowało w rolnictwie, w fabrykach i zakładach produkcyjnych („niebieskie kołnierzyki”) oraz na stanowiskach urzędniczych i w usługach („białe kołnierzyki”). W ostatnich latach zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i w usługach stali się znacznie liczniejsi niż w pozostałych działach gospodarki. Zmianę tę spowodował głównie rozwój technologii i wzrost liczby zatrudnionych kobiet. Podstawowy rynek pracy zapewnia pracownikom więcej świadczeń niż wtórny rynek pracy, gdzie większość zatrudnionych stanowią kobiety i członkowie mniejszości narodowych. O ile w początkach historii Stanów Zjednoczonych powszechne było samozatrudnienie, o tyle obecnie większość pracuje dla innych. Praca we własnej firmie gwarantuje niezależność, ale często nie zapewnia odpowiednich świadczeń społecznych oraz zabezpieczeń w razie kryzysu ekonomicznego. Wskaźnik bezrobocia w krajach kapitalistycznych wynosi 5-10%: w krajach socjalistycznych jest on mniejszy, gdyż rząd zobowiązany jest do tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymywania pełnego zatrudnienia.

Wallerstein twierdzi, że gospodarki różnych społeczeństw są z sobą powiązane w ogólnoświatowy system, którego centrum stanowią kraje uprzemysłowione. Wyzyskują one kraje słabiej rozwinięte, które tworzą peryferie gospodarki światowej.

Medycyna w krótkim czasie stała się niezwykle ważną i złożoną instytucją /VI społeczną. Przedmiotem tego rozdziału będzie instytucja medycyny, a w szczególności wzorce zdrowia i choroby, różnice w reakcjach na chorobę oraz problem medycyny jako zawodu. Kwestie zdrowia i medycyny zostaną przedstawione z punktu widzenia funkcjonalistów, teoretyków konfliktu i inter- akcjonistów. Rozdział zamkną rozważania o związkach między zdrowiem, środowiskiem i stylem życia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie jako „stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie jedynie brak schorzenia czy dolegliwości”. Choroba w sensie samopoczucia (illness – dolegliwość) jest pojęciem subiektywnym, poczuciem, że jest się niezdrowym. Mówiąc o chorobie w sensie biologicznym (disease – schorzenie), mamy na myśli zdia- gnozowaną przez medycynę patologię, która może być przyczyną poczucia choroby. Z kolei choroba w sensie społecznym (sickness) odnosi się do statusu społecznego wpływającego na to, jak traktowani są ludzie, których uważa się za cierpiących na jakieś schorzenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.