Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

TEORIA OSOBOWOŚCI A HISTORIA PSYCHOLOGII

Wyczerpujące omówienie rozwoju teorii osobowości musi oczywiście zaczynać się od koncepcji człowieka stworzonych przez wielkich filozofów klasycznych, takich jak Hipokrates, Platon i Arystoteles. Właściwe byłoby także przedstawienie poglądów dziesiątków myślicieli, na przykład Aąuinasa, Benthama, Comte’a, Hobbesa, Kier- kegaarda, Locke’a, Nietzschego i Machiavellego, którzy żyli w minionych wiekach, a których poglądy odnajduje się we współczesnych teoriach. Jednakże nie mamy zamiaru przedstawiać takiej ogólnej rekonstrukcji. Cel nasz jest znacznie skromniejszy. Chcemy jedynie zastanowić się w sposób ogólny nad tym, jaką rolę odgrywała teoria osobowości w rozwoju psychologii przez ostatnie sześćdziesiąt czy siedemdziesiąt lat.

Zaczniemy od ustalenia, jakie tradycje lub koncepcje wywarły w tym okresie największy wpływ na rozwój teorii osobowości. Wydaje się, iż naturę teorii osobowości w największym stopniu określiła tradycja obserwacji klinicznych, którą zapoczątkowali Charcot i Janet, a rozwijali Freud, Jung i McDougall. Za chwilę przyjrzymy się bliżej niektórym skutkom przyjęcia podejścia klinicznego. Drugim źródłem inspiracji była tradycja psychologii postaci i psychologia Williama Sterna. Teoretycy psychologii postaci kładli szczególny nacisk na całościowy charakter zachowania i byli przeświadczeni, iż fragmentaryczne badania nad elementami zachowania nigdy nie doprowadzą do wyjaśnienia zachowania człowieka. Ten punkt widzenia, jak zobaczymy, jest głęboko zakorzeniony w obecnej teorii osobowości. Ostatnio daje się także zauważyć wpływ psychologii eksperymentalnej, szczególnie zaś wpływ teorii uczenia się. Przejawia się on w większej trosce o staranne kontrolowanie badań eksperymentalnych, w większym zrozumieniu dla zasad konstruowania teorii i bardziej wnikliwym podejściu do problemu modyfikacji zachowań. Następne źródło inspiracji to tradycja psychometryczna, która koncentrowała się na pomiarze i badaniu różnic indywidual- tlych. Wpływy tej tradycji doprowadziły do zwiększenia precyzji i wyrafinowania stosowanych skal i technik pomiaru różnych dymensji zachowań oraz do powszechniejszego stosowania ilościowej analizy danych. Teorie osobowości odwoływały się także do wielu innych tradycji naukowych, takich jak genetyka, pozytywizm logiczny i antropologia społeczna, jednakże ich implikacje dla teorii osobowości nie były tak znaczące jak wymienione wyżej cztery główne źródła wpływów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.