Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Twardowskiego teoria przedmiotu

Ogólna teoria !przedmiotu jako przedmiotu przedstawień: § 2. Analiza krytyczna uwag Ingardena wobec teorii przedmiotu Twardowskiego: § 3. Koncepcja przedmiotu w kategoriach całości i części § 1. Pojęcie przedmiotu, którego wyjaśnienie należy do zakresu ontologii, omówione jest przez Twardowskiego w rozprawie, jak głosi jej podtytuł, psychologicznej: wydaje się jednak, że tego rodzaju określenie uzasadnione jest raczej klimatem panującym w dziedzinie badań filozoficznych w ostatnich latach XIX w. niż rzeczywistą tematyką rozprawy. W rozprawie Twardowskiego znajdujemy bowiem nie tylko rozwiązania zagadnień epistemologicznych, takich np. jak problem aktu, treści i przedmiotu przedstawienia, lecz także problematykę stricte ontologiczną: podana w .rozprawie O treści i przedmiocie przedstawień teoria przedmiotu zajmuje inie mniej miejsca niż badania epistemologiczne. I o ile w rozróżnieniu aktu, treści i przedmiotu przedstawień pozostawał Twardowski pod wpływem innych uczonych krystalizując i wyjaśniając do końca to, co w dużej mierze znane już było innym myślicielom, tak swoją teorią przedmiotu, zwłaszcza teorią jego budowy (którą można uważać za pewną teorię całości i części) wnosi wkład całkowicie oryginalny.

Krytyczne zbadanie teorii przedmiotu w pracy poświęconej zagadnieniom epistemologicznym ma swoje uzasadnienie w tym, że pojęcie przedmiotu ujmuje Twardowski jako pojęcie przedmiotu przedstawienia i chociaż przedmiot rozpatrywany jest także niezależnie od aktu przedstawiania w postawie ontycznej, to jednak do wyodrębnienia jego pojęcia prowadzą badania z natury epistemologiczne. Zagadnienia ontolo- giczne wyłaniają się w pracy Twardowskiego przy pkazji rozwiązywania zagadnień epistemologicznych i dopiero wtórnie niejako omawiane są niezależnie od nich. Drugim istotnym powodem omawiania zagadnień ontologicznych w niniejszej pracy jest ten, że tak jak w wielu stanowiskach filozoficznych, również u Twardowskiego istnieje związek rozwiązań ontologicznych z epdstemologicznymi: zbiegają się one właśnie w teorii przedmiotu. W kwestie z natury ontologiczne ingerują częstokroć stanowiska epistemologiczne. Tak np. racjonaliści skłonni są ujmować istotę przedmiotu jako coś w przedmiocie specyficznego, natomiast nominaliści, empiryści i rozmaitych odmian pozytywiści skłonni są odmawiać przedmiotowi istoty, uważając go raczej za zbiór cech równorzędnych. Zagadnienia ontologiczne i epistemologiczne zbiegają się również w kwestii istnienia przedmiotów ogólnych. Powiada się, że ujęcie tego, co ogólne, dokonuje się dzięki specjalnym aktom poznawczym, różnym od aktów ujmujących to, co jednostkowe. Czym jest przedmiot ogólny sam w sobie, jest wprawdzie niezależne od tego, w jaki sposób jest ujmowany, można jednak mówić o pewnej korelacji, odpowiedniości między rodzajami przedmiotów i ujmujących je aktów poznawczych, ą zatem o związku zagadnień epistemologicznych z on- tologicznymi. Uwzględnienie zagadnień ontologicznych w niniejszej pracy wydaje się uzasadnione jeśli nie przez ingerencję kierunków epistemologicznych w rozważania ontalergiczne, to w każdym razie przez zbieżność tych zagadnień w myśli filozoficznej Twardowskiego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.