Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Zagadnienie rozwoju myślenia dziecka i jego mowy

W połowie lat trzydziestych powstała w tymże Instytucie ważna monografia P. P. Błońskiego Pamięć i myślenie. Odchodząc zdecydowanie od swych dawnych koncepcji behawiorystycznych i pedologicznych, autor ukazuje w niej dialektyczny związek rozwoju pamięci z rozwojem myślenia, wzajemne przenikanie się tych procesów. Do tej tezy nawiązuje w pracy o myśleniu uczniów, które ukazuje w ścisłym związku z ich konkretnym działaniem1M.

Do znanych badaczy pamięci, którzy swą działalność naukową rozpoczęli również w latach trzydziestych, należą: L. W. Z a n k o w153 i P. I. Z i n c z e n k o1H, zajmujący się głównie problematyką mimowolnego zapamiętywania i jego związku z działaniem oraz współpracownicy A. A. Smirnowa: S. G. Barchatowa, Z. M. Istomina, A. I. Lipki n a, K. P. M a 1 c e w a i in.

Zagadnienie rozwoju myślenia dziecka i jego związku z mową i działaniem jest od czasu L. S. Wygotskiego stałym przedmiotem badań prowadzonych przez wielu psychologów radzieckich. Tym zagadnieniom poświęcił szereg badań i opracowań zbiorczych wybitny badacz wieku przedszkolnego- A. W. Zaporożec, uczeń Wygotskiego i współpracownik A.‘ N. Leontiewa jeszcze z okresu charkowskiego. Na konkretnym mate-‚ riale faktycznym wykazywał zasadność tez obu tych badaczy o jedności m o wy i myślenia oraz etapach ich kształtowania się w toku przedmiotowej działalności dziecka. Wspólnie z T. W. Jendowicką i J. Z. Niewierowicz prowadził też od 1942 r. obszerne badania nad rozwojem ruchów dowolnych, podsumowane w 1960 r. w obszernej monografii, mającej duże znaczenie dla ogólnej teorii działania dowolnego. Prace te, prowadzone początkowo w Instytucie Psychologii ANP, kontynuowane są przez Zaporożca i kierowane przez niego zespoły w zorganizowanym w 1960 r. osobnym Instytucie Wychowania Przedszkolnego tejże Akademii. W połowie lat sześćdziesiątych wieloletnie badania nad wiekiem przedszkolnym podsumowane zostały w dwóch książkach: o rozwoju procesów poznawczych oraz o rozwoju osobowości i działalności dziecka155. Dalsze badania Zaporożca i jego współpracowników skupiają się na zagadnieniach rozwoju procesów spostrzegania i mechanizmach ich kształtowania się. Wyniki licznych pomysłowych badań eksperymentalnych, wykazujące’ między innymi, że można wpływać na rozwój spostrzegania, podobnie jak innych procesów psychicznych, przez odpowiednie organizowanie działań dziecka i jego doświadczeń społecznych, przedstawiono w trzech poważnych monografiach1S.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.